En färd med långfärdsskridskor på Vindommens solbelysta och klara is. En magisk dag.

En färd med långfärdsskridskor på Vindommens solbelysta och klara is. En magisk dag.

Flöden av energi och resurser
I denna del om permakulturens metoder har vi anlänt över isen till den andra stora delen av designblocket. I förra kapitlet tänkte vi och arbetade med några principer och nu ska vi tänka och analysera med, samt designa för de flöden och kretslopp av energi och resurser som passerar och omger en plats, ja rentav också konstituerar den.

Allting passerar och är i ständig förändring och rörelse. Tidsskalan för rörelsen kan dock vara olika lång och ibland så lång att vi inte uppfattar företeelsen som en rörelse eller förändring. Friskluften som kommer in i ett hus passerar ut igen efter en kort tidsperiod som handlar om minuter eller timmar. Regnvattnet som faller på en plats kan stanna i en minut eller månader, beroende på om det leds bort i rör, dräneras ner i marken eller samlas i kärl för senare bevattning av växande gröda. Ytterbrädan som spikats på väggen kan sitta där i hundra år. En människa kan finnas på en plats några månader eller under en hel livstid. Gårdseken står och minns händelser många hundra år i tidens flöde. De stora stenarna ruvar i långsam stillhet och tystnad på skapandets minnen.

Det finns flera strategier för att hantera energi och resurser som passerar. Deras kvalitéer och egenskaper, satt i relation till de behov och önskemål som finns, ska användas optimalt. Detta kan ske med flera metoder såsom koncentration, inriktning, sparsamhet, hushållning, recirkulation, små kretslopp, kopplingar samt insamling eller inbromsning.

Kor på väg hem till ladugården efter årets utomhusvistelse.

Kor på väg hem till ladugården efter årets utomhusvistelse.

Inom det här området i permakulturen finns mycket högt ställda målsättningar som är svåra att uppnå fullt ut bara så där på en kafferast eller en testund, men som samtidigt inspirerar och visar på de utmaningar hela det mänskliga samhällsbyggandet har att klara av. Målen är att energin eller resursen när den har brukats ska gå vidare i mindre eller större kretslopp med minst lika bra kvalitet och helst bättre som när den kom in i systemet. Platsen ska lämnas vidare i bättre skick till kommande generationer. Energiflöden och resurser integreras i lokala kretslopp. En mera behovsfunktionell och skönare plats för människorna ska byggas upp. Vår stora läromästare här är naturen och våra mänskliga system ska kopiera naturens sätt att fungera och totalt integrera bosättningen och verksamhetsplatsen i naturens små och stora flöden av energi och resurser. Kultur och natur förenas i en kärleksfull omfamning och upphör att vara varandras stridande motsatser.

För de fem elementen, som innehållsmässigt beskrivs mera utförligt nedan, kan målsättningarna sammanfattas enligt följande:

Eld (energi): Kraftfull energihushållning, energibesparing med minimal användning av extern energi och bruk av förnyelsebar energi i form av sol, vind, vatten och biomassa.

Vatten: Bättre vattenbalans i området med långsamma flöden och utvecklade vattenbiotoper. Insamling av regnvatten. Biologisk vatten- och avloppsrening.

Jord: Ökad bördighet hos jorden genom ekologisk odling med ett rikare mikroliv, högre mullhalt och inga förekommande gifter. Utvecklad och utökad produktionsförmåga av nyttigheter med hjälp av tillgänglig och förnyelsebar energi. Ökad biologisk mångfald.

Luft: Hälsosammare och renare luft genom ökad mängd växtlighet och inga utsläpp av farliga ämnen.

Trä: Minskad konsumtion av nyproducerade föremål. Återbruk och återvinning. Minskad mängd av farliga ämnen i omlopp. Avskaffande av begreppet avfall. Lokal och behovsanpassad produktion.

De fem elementen
En igenkännbar tankefigur är de fyra elementen jord, eld, luft och vatten och jag har valt att organisera denna del i designmallen på detta sätt. Dessutom har ytterligare ett element lagts till som får symbolisera de materiella resurserna och det kallar jag för trä. Flera av exemplen nedan är applikationer eller tillämpningar av designtänkandet som genomförts eller arbetas med vid mitt lantställe Lövudden och ska därför ses just som vad de är i detta sammanhang, nämligen exempel. Här finns inte utrymme för att göra fördjupningar kring varje delrubrik inom de olika elementen. För vissa av dem finns redan andra texter i boken som fördjupningar eller som artiklar på min blogg (eldoga.wordpress.com), samt givetvis i ett stort antal böcker och informationsplatser på internet. Tanken är ju dessutom att du ska tänka själv kring detta och därefter designa just din plats. Se uppräkningen mera som en checklista att arbeta efter. Det är alltid svårt att få in olika företeelser i en bestämd kategori, ibland blir det krystat och vissa företeelser passar givetvis in på flera kategorier. En mall eller checklista har som sin bästa funktion att vara en minneshjälp så att allt kommer med i designen. Mallen kan också fungera som en sinnesutvidgande inspiration. De sämsta funktionerna hos en mall är dess negativt styrande karaktär och som en beskrivning av verkligheten.

Knapphetens eller mångfaldens tid.

Knapphetens eller mångfaldens tid.

Fler alternativ
Det finns flera andra mallar att analysera och tänka med. En bygger på de fem elementen i den grekiska filosofin: Jord, vatten, luft, eld (energi) och ande (organisation). Ytterligare en är en färgglad sak som presenterades av Poul Erik Pedersen i Nordisk Årsskrift för Permakultur 2012 och som han kallar för ”Den ekologiska regnbågsanalysen”. Den har som sin pedagogiska utgångspunkt regnbågens färger och varje färg får representera en viktig kategori att ha med i analysen. Kategoriseringen ska inte leda till frågan vad som är viktigast utan hur allt kan förbindas, kopplas samman och balanseras för optimal sundhet och utveckling.

Röd: Konstruktion och infrastruktur med transportsystem och byggnadsverksamhet m.m.
Orange: Materiell förbrukning av livsmedel, energi och andra förbrukningsvaror samt avfallsproduktion och avfallshantering.
Gul: Energi och klimataspekter och en bärkraftig energiförsörjning. Frågan kring global uppvärmning, koldioxidutsläpp och bortkoppling från bruk av fossil energi.
Grön: Natur och biodiversitet med naturskydd, skogsbruk, lantbruk och landskapsskötsel.
Blå: Vatten innehållande dricksvatten, grundvatten, regnvatten samt hantering av avloppsvatten samt havsmiljön.
Indigo: Etik och fördelningsfrågor, politik, ekonomi, rättvisa och aktivism.
Violett: Utveckling och trivsel, utbildning, informationsutbyte, socialt utbyte, värdighet samt kulturell verksamhet med sång, dans och konst.

Elddemonen dansar på fältet när en odlingscirkel förbereds.

Elddemonen dansar på fältet när en odlingscirkel förbereds.

ELD: energi
Fossilfri zon: Minskning av direkt och indirekt användning av fossila bränslen. Den direkta användningen är enklast att få bort och på Lövudden innebär detta t.ex. att vi är medlemmar i en bilpool med bilar som kör på biogas, samt att vi driver gräsklippare, motorsåg och båtmotor med elektricitet. Att få bort den indirekta användningen är svårare då olja i vår tid är inbäddad i nästan varje produkt och aktivitet. Installation och bruk av förnyelsebar energi.
Energihushållning: Olika åtgärder för att hushålla med och minska behovet av energi.
Solenergi: Passiv sådan insamlas genom byggnaders utformning och placering, växthus och murar eller kullar i odlingslandskapet. Aktiv sådan kommer till nytta genom solfångare för uppvärmning av vatten, solceller för ström och luftsolfångare för ventilation och uppvärmning av luft.
Vind: En kraft att både skydda sig från samt koncentrera och genom vindkraftverk åstadkomma ström eller direkt mekanisk rörelse.
Biomassa. Skörd av trämassa vilken med olika bearbetningar kan eldas för många ändamål i varierande eldstäder.
Vattenkraft: Småskalig vattenkraft kan generera ström och ge rörelsekraft.
Mänsklig energi: Genom motivation, medvetenhet och sin fysiska kraft kan människor tillsammans uträtta underverk, men också verk som förstör eller går under.
Ekologiskt byggande: Byggandet har en stark energimässig aspekt. Med olika tekniska metoder och utvalda byggmaterial kan energibehovet och dess miljöförstörande verkan för byggnadens produktion och drift minska betydligt.
Marklutning: Naturligt förekommande eller skapade höjdskillnader kan användas som tefatsbacke, solfångare, för vattenrening och åstadkommande av olika växtbetingelser.
Organisation: Lagring och överföring av information och kunskap samt kommunikation är flöden som kan ses som energi. Även den här typen av rörelser inom platsen och mellan platsen och omgivningen behöver designas för bästa funktion och resultat.

Den fågelrika Rosenkällasjön sydöst om Linköping.

Den fågelrika Rosenkällasjön sydöst om Linköping.

VATTEN
Vattendisciplin: Sparsamhet med vatten, samma vatten kan användas flera gånger till olika saker och väldigt lite av den dagliga konsumtionen måste vara högteknologiskt renat dricksvatten.
Dricksvatten, brunnsvatten och källa: Lyckliga människor som har vatten i egen brunn eller möjlighet att hämta dricksvatten från en källa. En källa till rikedom att vara rädd om.
Regnvatten: Allt regnvatten som faller på en plats samlas upp, antingen genom marken och växterna eller genom insamling i behållare från alla takytor.
Vattenrening: Allt vatten som släpps ut efter användning renas med mekaniska och biologiska metoder i olika typer av biobäddar, infiltrationsanläggningar och dammar.
Ringlande vattendrag och dammar: Finns de redan ska de vårdas, annars kan vattenmiljöer också återskapas och nyskapas.
Avloppsvatten: Gråvatten (disk och tvätt) samt svartvatten (urin och fekalier) är färgade vatten att ta hand om på bästa sätt, som resurser och inte som ett avfall som ska bort någon annanstans. Genom bruk av separationstoalett kan urin bli en fantastisk näringsvätska och fekalierna komposteras till en lika fantastisk näringssubstans. Förgifta inte avloppsvattnet med farliga kemikalier.
Vattenkultur: Odling av fisk, andra vattendjur och växter i olika vattensystem.
Kemikalier: Vatten ska inte förorenas med farliga ämnen. Undersök vad du redan har, sortera bort, avstå och välj miljöskonsammare alternativ.
Färg- & målningssystem: Se över vad du målar med, sortera bort det farliga och gå över till bättre alternativ.

Den djungellika nässelskogen.

Den djungellika nässelskogen.

JORD: odling
Kompostering: Köks- och trädgårdsavfall kan komposteras på flera sätt och bli en resurs i odlingarna.
Latrinkompost och urinseparering: Genom att separera blir hanteringen enklare och näringsämnen kan enklare recirkuleras lokalt.
Ekologisk grönsaksodling: Mat och liv i trädgården är basen för levnaden.
Örtagård, bärgård och entréträdgård: Odlingsplatser kan ordnas på många varierande sätt.
Stenäng: Bland inlandsisens strödda stenar kan perenna trädgårdsväxter för mat, dryck, krydda, medicin och skönhet planteras.
Skogsträdgård: Träd, buskar och perenna örter kan planteras i ett nyanlagt område eller successivt integreras i en redan existerande “skog”.

Solbestänkt rökdimma på Trollkullen utanför Linköping.

Solbestänkt rökdimma på Trollkullen utanför Linköping.

LUFT
Växthuseffekt: Välj bort fossil energi (olja, oljesand, kol och naturgas). Rangordningen för att stoppa ny tillförsel av redan lagrad koldioxid och att för att lagra in redan frisläppt koldioxid är: (1) Ta inte upp mer fossil energi ur marken. (2) Kolning av trämaterial på olika skalnivåer. (3) Bygg med trävirke. (4) Plantera kopiösa mängder med träd och buskar. (5) Lagra in kol i jorden genom ekologisk odling som genom sina metoder åstadkommer en högre halt av organisk substans i odlingsmarken. (6) Förändrad konsumtion och förändrat beteende som minskar användningen av fossil energi.
Fossilfri zon: Skapa en plats där ingen fossil energi behövs. Den direkta användningen är enklast att få bort och den indirekta svårare, dvs. den fossila energi som finns inbäddad i alla de varor och tjänster som konsumeras. Här är ökad självförsörjning, egen varuproduktion och en kvalitativt annorlunda köpkonsumtion några användbara strategier.
Ozonlagret: Det värdefulla skikt i atmosfären bevaras genom att inte använda ämnen som skadar detta viktiga skydd mot solens ultravioletta strålar.
Kemikalier: Hundratusentals kemiska ämnen har numera intervenerat i alla ekosystem, på alla delar av Jordklotet och i alla levande organismers kroppar. En tickande bomb vars fasansfulla konsekvenser ingen har en tillräcklig aning om. Samla in alla produkter som avger farliga ämnen till luften, sortera bort dem till insamling för miljöfarliga produkter och välj bättre alternativ.

Egentillverkat specialfönster målas med grön linoljefärg.

Egentillverkat specialfönster målas med grön linoljefärg.

TRÄ: materiella resurser
Konsumtion och köpstopp: Genom att analysera och förändra din konsumtion kan resurser sparas. En medveten konsumtion undviker inköp av nya produkter och prövar istället den stora mängd av andra konsumtionsmetoder som finns tillgängliga eller som kan skapas: köpa begagnat, låna, föremålspooler, hyra, kollektivt ägande eller brukande, egen produktion osv.
Konsumtions– och avfallstrappan: Begreppen refuse (vägra), reduce (minska), reuse (återbruka) och recycle (återvinna) ger vägledning vad som ska prioriteras. Köp inte avfall, dvs. produkter som snabbt går sönder eller som är dum- och överförpackade.
Återbruk, verkstäder och hantverk: Skapa förutsättningar för renovering och egen produktion av föremål med kunskap, verktyg, utrustning och arbetsmaterial. Ett tiotal verktyg, en liten arbetsbänk med skruvstycke och insamlat arbetsmaterial är allt som behövs för att komma igång.

Jan Berge

Advertisements